Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van zaken en diensten door RAPS B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen

Raps B.V., De Waal 50, 5684 PH Best

1. Algemeen

1.1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor de Verkoop en Levering van Zaken en Diensten (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten voor de levering van zaken en diensten door RAPS B.V. (hierna te noemen "de Verkoper" of "wij" of "ons" etc.), inclusief huidige en toekomstige zakenrelaties (hierna te noemen "de Koper"), waarop wij deze van toepassing hebben verklaard en partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Afwijkingen hiervan zijn voor ons slechts bindend, indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
1.2. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen algemene handels- en inkoopvoorwaarden van de Koper. Deze binden ons slechts, indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van de algemene voorwaarden van de Verkoper boven de bepalingen van de algemene voorwaarden van de Koper.
1.3. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een schriftelijk vormvereiste is neergelegd, kan van dit schriftelijke vormvereiste slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Deze regel is niet van toepassing op nevenafspraken die tijdens het sluiten van de overeenkomst door partijen afzonderlijk zijn overeengekomen.


2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Dit betekent dat wij, met die uitzondering, alle aanbiedingen kunnen herroepen zolang deze niet zijn aanvaard.
2.2. Onze buitendienst is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten van welke aard dan ook. Dergelijke overeenkomsten behoeven onze schriftelijke bevestiging om geldig te zijn.
2.3. Monsters worden beschouwd als voorbeelden ter illustratie van kwaliteit, afmetingen, kleur, verpakking en presentatie. Deze eigenschappen zijn niet gegarandeerd.
3. Prijzen
3.1. De door ons opgegeven prijzen zijn af fabriek/magazijn, in euro's, inclusief verpakking, echter exclusief BTW, heffingen van overheidswege, verzendkosten, vrachtkosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Eventueel in bruikleen verstrekte gitterboxen, containers of soortgelijke transportverpakkingen (retouremballage) blijven eigendom van de Verkoper en dienen binnen een redelijke termijn na levering in goede orde en voor rekening en risico van de Koper aan de Verkoper te worden geretourneerd. De Koper is aansprakelijk voor beschadiging en verlies van de retouremballage. Bij het niet retourneren van emballage zal deze door de Koper worden vergoed op basis van de marktwaarde daarvan op dat moment.


4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De gefactureerde bedragen zijn binnen 30 dagen verschuldigd en door ons te ontvangen in de gefactureerde valuta zonder aftrek.
4.2. Reclames over de factuur dienen onmiddellijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De factuur wordt geacht te zijn aanvaard indien de Koper niet binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum bezwaar heeft gemaakt. De Verkoper zal de Koper in elke afzonderlijke factuur van deze bepaling mededeling doen. De overeengekomen betalingstermijn gaat in op de datum van de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3. Indien de Koper ondernemer is, is ieder recht om nakoming van de overeenkomst te weigeren of op te schorten uitgesloten. Dit geldt niet indien de tegenvordering, waarop het recht om nakoming te weigeren of op te schorten is gebaseerd, onbetwist is of in rechte is vastgesteld.
4.4. De Koper is gerechtigd haar eventuele vorderingen te verrekenen met eventuele vorderingen van de Verkoper indien de vorderingen van de Koper onbetwist zijn of in rechte zijn vastgesteld.
4.5. Eventuele bonussen of restituties zullen slechts aan de Koper worden uitgekeerd indien de Verkoper zelf geen opeisbare vorderingen op de Koper heeft. Dergelijke opeisbare vorderingen worden verrekend.


5. Tijdstip van Levering en Aflevering

5.1. De leveringstermijn vangt aan op de dag van onze orderbevestiging.
5.2. De Koper mag de ontvangst van de levering niet weigeren op grond van onbeduidende gebreken. Indien de Koper dit toch doet is de Verkoper gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan.
5.3. De overeengekomen hoeveelheden zijn bij benadering vastgesteld en geven de Verkoper het recht zaken te leveren die tot 10% onder of boven de overeengekomen hoeveelheid liggen. Het gewicht bij verzending is doorslaggevend. Voor gewichtsverlies tijdens het transport is de Verkoper slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 6.9.
5.4. Gevallen van overmacht ontslaan de Verkoper van de verplichting tot tijdige levering. Indien de Verkoper en de Koper niet tot overeenstemming kunnen komen over een nieuwe vaste leveringsdatum, kan de Koper zijn wettelijke rechten uitoefenen. Hetzelfde geldt wanneer zich een geval van overmacht voordoet bij een onderleverancier van de Verkoper. In dergelijke gevallen heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden.
5.5. Leveringen geschieden af fabriek of magazijn van de Verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien de overeenkomst is aangegaan door een Koper die ondernemer is, gaat elk risico over op de Koper met de overdracht van de zaken aan de expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk echter op het moment dat de zaken de fabriek of het magazijn van de Verkoper verlaten.


6. Garantie, melding van gebreken, schadeclaims

6.1. Verklaringen over de conformiteit van de zaken met bepalingen van welke aard dan ook, en eventuele aanbevelingen van zaken door de Verkoper of zijn agenten, alsmede productbeschrijvingen van de Verkoper of de fabrikant/leverancier houden geen garantie of waarborg in.
6.2. Vorderingen wegens gebreken gelden niet voor onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit/textuur of voor gebruikelijke verschrompeling/vermindering van de zaken.
6.3. De Koper dient eventuele gebreken binnen 10 dagen nadat de Koper de zaken op de overeengekomen plaats van levering heeft ontvangen schriftelijk bij de Verkoper te melden. Verborgen gebreken kunnen slechts worden gereclameerd binnen een passende termijn waarvan de duur afhankelijk is van de aard van de zaken. Evenwel dienen verborgen gebreken onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, schriftelijk ter kennis van de Verkoper te worden gebracht. Dit artikel 6.3 geldt alleen jegens ondernemers.
6.4. Gebrekkige zaken worden, naar keuze van de Verkoper kosteloos hersteld of vervangen, mits het gebrek reeds bestond op het tijdstip van de risico-overgang.
6.5. Indien de overeenkomst is aangegaan met een ondernemer, kan de Verkoper – in plaats van herstel of vervanging – kiezen voor vergoeding van de waardevermindering.
6.6. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, kan de Koper - ongeacht eventuele schadeclaims conform artikel 6.9 - de overeenkomst ontbinden of de koopprijs verminderen met het bedrag van de waardevermindering.
6.7. Verdere aanspraken van de Koper zijn uitgesloten.
6.8. Retourzendingen van geleverde zaken worden slechts geaccepteerd indien deze berusten op een rechtmatige uitoefening van garantieaanspraken die recht geven op retourzending van de zaken. De teruggezonden zaken moeten - niettegenstaande het beweerde gebrek - vrij zijn van enige andere schade en de termijn tot het verstrijken van de "houdbaarheidsdatum" zal in beginsel niet korter mogen zijn dan vier maanden. De voorgaande bepaling geldt niet, indien deze tot een onrechtmatige verkorting van de verjaringstermijn van de vordering leidt.
6.9. Schadeclaims van de Koper, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Dit geldt niet (a) voor zover er sprake is van een dwingendrechtelijke aansprakelijkheid, bijv. volgens de regelgeving terzake productaansprakelijkheid, (b) in geval van opzet of grove nalatigheid, (c) in geval van letselschade of (d) wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de regelmatige uitvoering van de overeenkomst afhangt en op de vervulling waarvan de contractspartner in redelijkheid moet kunnen vertrouwen (wezenlijke contractuele verplichtingen). De schadeclaim wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is aan de zijde van de Verkoper echter beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade en beperkt tot het factuurbedrag of het door de verzekeraar van de Verkoper uit te keren bedrag, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, of van aansprakelijkheid voor letselschade. Het voorgaande brengt geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de Koper met zich mee.
6.10. De Verkoper is niet verplicht na te gaan of, dan wel te garanderen dat, de door hem geleverde zaken niet zijn onderworpen aan rechten van derden in het buitenland. Indien de Koper de door de Verkoper verkochte zaken exporteert naar gebieden buiten Nederland, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld als de producten inbreuk maken op rechten van derden, tenzij in de koopovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat de zaken door de Koper naar bepaalde landen zullen worden geëxporteerd. De Koper zal aan de Verkoper alle schade vergoeden die de Verkoper lijdt ten gevolge van de export van zaken die niet uitdrukkelijk voor exportdoeleinden zijn geleverd.
6.11. Vorderingen wegens gebreken aan de geleverde zaken en eventuele schadevorderingen op andere rechtsgronden verjaren door verloop van 12 maanden na de wettelijke ingangsdatum van de verjaringstermijn. Deze termijn geldt niet wanneer de wet dwingend andere termijnen voorschrijft, bijv. bij productaansprakelijkheidsclaims en in gevallen van aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 6.9. Niettegenstaande het voorgaande verjaren garantieclaims van consumenten na afloop van de wettelijke termijnen.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door de Verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper uit hoofde van enige met hem gesloten overeenkomst – dus ook overeenkomsten die zien op andere leveranties van de Verkoper aan de Koper – tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. De zaken waarvan de eigendom ingevolge het hiervoor bepaalde nog niet op de Koper is overgegaan, worden hierna aangeduid als “Voorbehouden Zaken”.
7.2. Indien de Voorbehouden Zaken door de Koper tot een nieuwe roerende zaak worden verwerkt, wordt de nieuwe zaak eigendom van de Verkoper. Indien de Koper de Voorbehouden Zaken tezamen met andere zaken, die geen eigendom van de Verkoper zijn, verwerkt, wordt de nieuwe zaak eigendom van de Verkoper als de Voorbehouden Zaak als hoofdzaak is aan te merken. Indien geen van de zaken als hoofdzaak is aan te merken, verkrijgt de Verkoper mede-eigendom in de nieuwe zaak in de verhouding van de Voorbehouden Zaken tot de andere zaken op het moment van verwerking.
7.3. Als Voorbehouden Zaken door vermenging of natrekking, al dan niet met andere zaken die geen eigendom van de Verkoper zijn, tot één zaak worden verenigd, dan is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing.
7.4. De Koper is gerechtigd om de Voorbehouden Zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen. De Koper draagt hierbij alle toekomstige vorderingen uit de verkoop van de Voorbehouden Zaken aan zijn afnemers ter hoogte van de nog bestaande koopprijsschuld aan de Verkoper over. De Koper is verplicht om op verzoek van de Verkoper de namen van zijn afnemers bekend te maken.
7.5. De Koper is verplicht de Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van elke toegang van derden tot de Voorbehouden Zaken.


8. Plaats van nakoming en bevoegde rechter

8.1. De plaats van nakoming voor de contractuele verplichtingen van beide partijen en de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit en in verband met de contractuele betrekkingen, is respectievelijk is die van de vestigingsplaats van de Verkoper indien de Koper een ondernemer is. Ten aanzien van consumenten gelden de wettelijke voorschriften.
8.2. De Verkoper kan de Koper ook in rechte aanspreken voor de bevoegde rechtbank van diens plaats van vestiging. Ten aanzien van consumenten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.


9. Slotbepalingen

9.1. De contractuele verhoudingen tussen Koper en Verkoper zijn onderworpen aan Nederlands recht met uitsluiting van het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
9.2. Mochten deze bepalingen gedeeltelijk ongeldig zijn of leemten bevatten, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.
9.3. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een schriftelijk vormvereiste is opgenomen, is een mededeling per e-mail voldoende om aan het schriftelijk vormvereiste te voldoen.


Laatst bijgewerkt: Maart 2021


Raps B.V.

Weitere Informationen / Further Information