OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA PRODAJU I ISPORUKU DOBARA I USLUGA

Raps Zacini d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 45b, 11070 Beograd

1. Opšte odredbe

1.1 Ovi Opšti uslovi poslovanja za prodaju i isporuku dobara i usluga (u daljem tekstu: „Opšti uslovi poslovanja“) primenjuju se na sve ponude i ugovore o isporuci dobara i usluga koje zaključi PREDUZEĆE ZA TRGOVINU RAPS ZAČINI DOO, BEOGRAD (u daljem tekstu: „Prodavac“, „mi“), uključujući sadašnje i buduće poslovne odnose. Opšti uslovi poslovanja koji važe na dan zaključenja ugovora, integralni su i time obavezujući sastavni deo svih ugovora zaključenih između Prodavca, sa jedne strane i klijenta kao kupca/naručioca usluga, sa druge strane (u daljem tekstu: „Kupac“).
1.2 Bilo kakva odstupanja od ovih Opštih uslova poslovanja za Prodavca su obavezujuća samo ukoliko da svoj izričiti pisani pristanak, koji sadrži i podatke o tome u čemu se ogledaju odstupanja od Opštih uslova poslovanja.
1.3 Zaključenjem ugovora, odnosno prihvatanjem ponude/potvrde porudžbine Prodavca, Kupac izričito priznaje neograničenu važnost ovih Opštih uslova poslovanja i u potpunosti se odriče sopstvenih uslova poslovanja ili uslova kupovine. Opšti uslovi poslovanja Kupca obavezuju Prodavca samo ukoliko se sa njima izričito saglasi u pisanoj formi.
1.4 Zahtevi za pisanu formu propisani ovim Opštim uslovima poslovanja mogu se opozvati, odnosno od njih se može odustati izričito u pisanom obliku. Ovo pravilo se ne odnosi na sporedne ugovore o kojima su se stranke pojedinačno dogovorile tokom zaključenja ugovora.


2. Ponude

2.1 Naše ponude ne obavezuju, što znači da Prodavac može povući bilo koju ponudu sve do trenutka dok takva ponuda ne bude prihvaćena od strane Kupca pisanim putem. Sve ponude podležu prethodnoj prodaji.
2.2 Terenska služba Prodavca nije ovlašćena da sklapa bilo kakve ugovore. Da bi takvi ugovori bili važeći, potrebna je pisana saglasnost lica ovlašćenih na zaključivanje ugovora kod Prodavca.
2.3 Uzorci i modeli koji se prezentuju Kupcu smatraju se kontrolnim predmetima za kvalitet, dimenzije, boju, pakovanje i prezentaciju. Ovi uzorci i modeli prezentuju se Kupcu samo radi obaveštenja i približnog određivanja osobine stvari, te Prodavac ne garantuje saobraznost.


3. Cene

3.1 Cene navedene u cenovniku Prodavca predstavljaju neto cene, odnosno cene bez poreza na dodatu vrednost i podrazumevaju franko fabriku, odnosno skladište za isporuku, uključujući ambalažu.
3.2 Sve rešetkaste kutije, kontejneri ili slična transportna ambalaža (povratni kontejner) koji su dati na zajam ostaju vlasništvo Prodavca i vraćaju se Prodavcu u dobrom stanju, a o trošku i na rizik Kupca, u razumnom roku nakon isporuke. Kupac je odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak povratnog kontejnera. Nevraćanje bilo kog povratnog kontejnera Kupac će nadoknaditi na osnovu vremenske vrednosti povratnog kontejnera.


4. Uslovi plaćanja

4.1 Fakturisani iznosi dospevaju u roku od 30 dana od dana prijema fakture u fakturisanoj valuti bez odbitka. Ukoliko su cene izražene u EUR, plaćanje se vrši prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, važećem na dan uplate.
4.2 Primedbe na fakturu izdatu od strane Prodavca, Kupac podnosi odmah po prijemu fakture u pisanoj formi. Faktura će se smatrati prihvaćenom ukoliko Kupac ne podnese prigovor na fakturu u roku od 30 dana od datuma fakture. Prodavac će obavestiti Kupca o ovoj odredbi u svakoj fakturi posebno. Dogovoreni rok plaćanja računa se od datuma fakture.
4.3 Kupac može nadoknaditi bilo koji svoj zahtev protiv bilo kojeg potraživanja Prodavca ako su Kupčeva potraživanja nesporna ili ako ih je sud potvrdio.
4.4 Bilo koji bonus ili povraćaj novca Kupcu će biti isplaćeni samo ako Prodavac nema odgovarajuća potraživanja od Kupca. Takva dospela potraživanja biće nadoknađena kompenzacijom.
4.5 U slučaju docnje u plaćanju, nezavisno od razloga docnje, Kupac je dužan da Prodavcu, pored glavnog duga plati i zakonsku zateznu kamatu.


5. Vreme isporuke i isporuka

5.1 Rok za isporuku započinje danom potvrde narudžbine od strane Kupca.
5.2 Kupac ne može odbiti prihvatanje isporuke bez osnovanog razloga, odnosno ne može svojim ponašanjem sprečiti prihvatanje isporuke, inače se smatra da Kupac dolazi u docnju.
5.3 Dogovorene količine su približne količine koje Prodavcu daju pravo na isporuku robe do 10% ispod ili iznad dogovorene količine. Težina na otpremi će biti presudna.
5.4 Događaji više sile oslobađaju Prodavca obaveze blagovremene isporuke. Ako se Prodavac i Kupac ne mogu dogovoriti o novom fiksnom datumu isporuke, Kupac može ostvariti svoja zakonska prava. Isto se odnosi na slučajeve više sile koji se dogode kod bilo kog dobavljača Prodavca. U svim takvim slučajevima Prodavac ima pravo da odustane od ugovora.
5.5 Isporuke će se vršiti fabričku ili u skladištu. Ako je ugovor sklopio Kupac koji je preduzetnik, svaki rizik će se preneti na Kupca predajom brodarskom agentu ili špediteru, najkasnije, kada roba napusti proizvodni pogon ili skladište.


6. Garancija, obaveštenje o nedostacima, odštetni zahtevi

6.1 Izjave o usaglašenosti robe sa odredbama bilo koje prirode, kao i bilo kakve preporuke robe koje daje Prodavac ili njegovi zastupnici, kao i opisi proizvoda Prodavca ili proizvođača, ne predstavljaju garanciju.
6.2 Kupac ne može ostvariti svoje zahteve u vezi nedostatka koji se smatra neznatnim, odnosno koji predstavlja neznatno odstupanje od dogovorenog kvaliteta/teksture ili zbog uobičajenog gubitka.
6.3 Kupac je dužan da obavesti Prodavca o bilo kakvim vidljivim nedostacima slanjem pismenog obaveštenja o nedostatku Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema robe od strane Kupca na dogovorenom mestu isporuke. U slučaju skrivenih nedostataka Kupac mora o ovim nedostacima obavestiti Prodavca u roku od osam dana od dana kada je nedostatak otkriven. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari, izuzev kad je posebnim ugovorom sa Kupcem određen duži rok.
6.4 Kupac koji je blagovremeno i uredno, u skladu sa članom 6.3 ovih Opštih uslova poslovanja, obavestio Prodavca o nedostatku ima sledeća prava:
• da zahteva od Prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora);
• da zahteva sniženje cene;
• da izjavi da raskida ugovor;
Pored svakog od ovih prava, Kupac ima pravo i na naknadu štete ukoliko trpi takvu štetu.
6.5 Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio Prodavcu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavac posle obaveštenja o nedostacima saopštio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizlazi da prodavac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku.
6.6 Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kome ju je primio. Ipak, Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili delimično propala ili oštećena usled nedostatka koji opravdava raskidanje ugovora, ili usled nekog događaja koji ne potiče od njega ni od nekog lica za koje on odgovara.
6.7 Prava Kupca koji je blagovremeno obavestio Prodavca o postojanju nedostatka gase se po isteku jedne godine, računajući od dana odašiljanja obaveštenja Prodavcu, izuzev ako je Prodavčevom prevarom Kupac bio sprečen da ih upotrebi.
Međutim, Kupac koji je blagovremeno obavestio prodavca o postojanju nedostatka može posle proteka ovog roka, ako još nije isplatio cenu, istaći svoj zahtev da se cena snizi ili da mu se naknadi šteta kao prigovor protiv Prodavčevog zahteva da mu se isplati cena.


7. Zadržavanje prava

7.1 Dok ne bude plaćena puna kupoprodajna cena isporučene robe, Prodavac ostaje vlasnik prodate robe. U slučaju da je preduzetnik ugovorna strana, Prodavac će nadalje ostati vlasnik prodate robe sve dok Kupac ne plati u potpunosti sve neizmirene dugove, uključujući i one koji su rezultat drugih isporuka Prodavca Kupcu. Roba nad kojom vlasništvo još nije prešlo na Kupca, u skladu sa napred navedenim odredbama, u daljem tekstu se naziva „Rezervisana roba“.
7.2 Kupac nije ovlašćen da vrši bilo kakve izmene na Rezervisanoj robi. Ukoliko, i pored ove zabrane, Kupac obradi Rezervisanu robu novom, pokretnom stvari, ta nova stvar će postati vlasništvo Prodavca, pod uslovom da se pokretna stvar ne može odvojiti od Rezervisane robe bez pričinjavanja štete, odnosno da Kupac ne može Prodavcu vratiti Rezervisanu robu u stanju u kome ju je primio.
Ako Kupac pomeša - obradi Rezervisanu robu zajedno sa drugom robom koja nije vlasništvo Prodavca, a da se tako spojene ili pomešane stvari više ne mogu razdvojiti bez znatne štete ili bez nesrazmernih troškova, Prodavac će steći suvlasništvo nad novom stvari, i to srazmerno vrednosti koju su pojedine stvari imale u trenutku spajanja ili mešanja.
7.3 Kupac će imati pravo na prodaju Rezervisane robe tokom redovnog poslovanja. Kupac ovim ustupa Prodavcu sva buduća potraživanja koja proizlaze iz prodaje Rezervisane robe svojim kupcima u iznosu od još uvek postojećeg duga po otkupnoj ceni. Kupac mora otkriti imena svojih kupaca na zahtev Prodavca.
7.4 Kupac je dužan da odmah obavesti Prodavca o pristupu treće strane Rezervisanoj robi.


8. Mesto ispunjenja i nadležnost

8.1 Mesto ispunjenja ugovornih obaveza obe ugovorne strane jeste sedište Prodavca, ukoliko Prodavac i Kupac drugačije ne ugovore.
Isključivo mesto nadležnosti za sve sporove koji proizilaze iz i u vezi sa ugovornim odnosima između Prodavca i Kupca je sedište Prodavca, dok se za suđenje u sporovima za zaštitu prava potrošača primenuje zakonsko pravilo, pa je pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan i sud na čijem području potrošač ima prebivalište, odnosno boravište.
8.2 Prodavac takođe može tužiti Kupca u njegovom sedištu. U odnosu na potrošače kao kupce primenjuju se zakonski propisi.


9. Završne odredbe

9.1 Ugovorni odnosi između Kupca i Prodavca podležu propisima Republike Srbije.
9.2 Ništavost pojedninih odredbi neće uticati na valjanost ostalih odredbi.
9.3 U meri u kojoj ovi Opšti uslovi poslovanja predviđaju pismeni obrazac, komunikacija putem e-pošte dovoljna je da se ispuni traženi pisani obrazac.


Маrt 2021


Raps Zacini d.o.o.

Weitere Informationen / Further Information