Termeni si conditii generale pentru comercializarea si livrarea de bunuri si servicii prin intermediul RAPS ROMANIA SRL

RAPS ROMANIA SRL, Str. Vlaicu Aurel, 35C, Bucuresti-Sector 2, 20092 București

1. General

1.1 Termenii si conditiile de fata privind comercializarea si livrarea de bunuri si servicii se vor aplica in mod exclusiv in privinta tuturor cotatiilor si contractelor ce au ca obiect furnizarea de bunuri si servicii ale RAPS Romania SRL (in continuare “Vanzatorul”), inclusiv relatiilor comerciale prezente sau viitoare. Exceptiile de la aceste reguli vor fi obligatorii Vanzatorului doar daca au fost asumate in scris.
1.2 Termenii si conditiile valabile in cadrul relatiilor comerciale practicate de Cumparator nu vor avea efecte juridice fata de Vanzator decat daca acesta din urma a inteles sa si le asume in mod expres, in scris.
1.3 Renuntarea la orice cerinta referitoare la necesitatea formei scrise, astfel cum rezulta din Termeni si Conditii, se va face de asemenea in scris. Aceasta regula nu se aplica contractelor incheiate individual de parti pe parcursul executarii Contractului.


2. Cotatiile si Ofertele

2.1 Cotatiile si ofertele noastre nu sunt obligatorii, astfel ca putem renunta la orice oferta cata vreme aceasta nu a fost acceptata; orice cotatii sau oferte sunt conditionate de vanzarea bunurilor anterioara acceptarii ofertei.
2.2 Angajatii care ofera servicii pe teren nu au dreptul sa incheie niciun fel de contracte. Pentru a fi valabil incheiate, aceste contracte vor fi confirmate de Vanzator in scris.
2.3 Modelele si mostrele vor fi considerate dovezi aproximative in privinta calitatii, dimensiunilor, culorii, ambalajului si prezentarii. Aceste proprietati nu vor fi garantate.


3. Preturi

3.1 Cotatiile de preturi sunt EX WORKS, respectiv cu livrarea de la depozitul Vanzatorului, inclusiv ambalarea și excluzand taxa pe valoare adaugata aplicabila.
3.2 Orice fel de cutie de tipul “lattice box”, container sau dispozitiv de transport (containere returnabile) puse la dispozitie cu titlu de imprumut, raman proprietatea Vanzatorului si vor fi restituite acestuia, in stare buna, pe cheltuiala si riscul Cumparatorului, intr-un interval de timp rezonabil ulterior livrarii, dar nu mai mult de 5 zile de la primire. Cumparatorul va raspunde pentru orice dauna adusa containerului returnabil sau pierderea acestuia. Nerestituirea oricarui container returnabil va atrage obligatia Cumparatorului de a suporta daune, la valoarea containerului.


4. Termenele de plata

4.1 Sumele facturate vor fi scadente in 30 de zile de la emiterea facturii de catre Vanzator. Sumele vor fi achitate in Lei sau in moneda mentionata in factura. Orice costuri aferente tranzactiei vor fi suportate de Cumparator.
4.2 Orice obiectiuni cu privire la factura vor fi comunicate imediat in scris Vanzatorului, dar nu mai mult de 24 de ore de la data primirii facturii. Vanzatorul va insera aceasta clauza in fiecare factura.
4.3 In cazul in care Cumparatorul este profesionist, orice drept al cumparatorului de a refuza livrarea se exclude. Aceasta regula nu se va aplica atunci cand pretentiile in baza carora se refuza primirea sunt intemeiate, de necontestat/necontestate sau au fost constatate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
4.4 Cumparatorul poate opta pentru compensarea pretentiilor sale cu ale Vanzatorului, daca pretentiile Cumparatorului sunt necontestate sau au fost constatate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
4.5 Orice bonusuri sau sume datorate de Vanzator Cumparatorului vor fi achitate cu conditia ca acesta din urma sa nu aiba debite scadente fata de Vanzator. Astfel de debite vor fi stinse prin compensare.
4.6 Vanzatorul poate, la discretia sa, sa solicite Cumparatorului ca anterior oricarei livrari sa transmita Vanzatoarului o garantie (i.e. fila cec, bilet la ordin, depozit etc).


5. Termenul de livrare si livrarea

5.1 Termenul pentru efectuarea livrarii se va calcula incepand cu data la care Vanzatorul a confirmat comanda.
5.2 Cumparatorul nu poate refuza receptia bunurilor pentru defecte minore.
5.3 Cantitatile agreate reprezinta cantitati aproximative, care indreptatesc Vanzatorul sa livreze bunuri cu o abatere de pana la 10% peste/sub cantitatile agreate. Cantitatea de la momentul expedierii va fi cea relevanta. In cazul in care pe durata transportului bunurile inregistreaza o pierdere fata de greutatea inregistrata la expediere, raspunderea Vanzatoului va fi angajata doar in limitele art.6.9.
5.4 Cauzele de forta majora vor exonera Vanzatorul de obligatia de a livra la timp bunurile. Daca Vanzatorul si Cumparatorul nu pot agrea un nou termen de livrare, Cumparatorul isi poate exercita drepturile contractuale. Acelasi lucru se va intampla si in cazul in care forta majora este incidenta in cazul unui furnizor/subcontractor al Vanzatorului, iar aceasta determina intarzierea executarii fata de Cumparator. In aceste cazuri Vanzatorul are dreptul sa inceteze contractul.
5.5 Expedierile se vor efectua EX WORKS. In cazul in care Cumparatorul are calitatea de anteprenor, la momentul predarii bunurilor catre transportator, sau la momentul cand bunurile parasesc fabrica/depozitul riscul va trece la Cumparator.


6. Garantii, Notificarea viciilor, Pretentii

6.1 Declaratiile cu privire la conformitatea bunurilor si orice recomandari de bunuri oferite de Vanzator sau de agentii acestuia, sau descrierile de produse facute de Vanzator sau de producator nu constituie o garantie.
6.2 Nu vor fi admise solicitarile de despagubire atunci cand se refera la abateri minore de la calitatea/textura agreate sau la pierderi uzuale.
6.3 Cumparatorul va instiinta in scris Vanzatorul cu privire la orice defecte constatate, printr-o notificare primita la sediul Vanzatorului sau trimisa pe e-mail in termen de 2 zile de la receptia bunurilor. Viciile ascunse pot fi reclamate intr-un termen rezonabil, in functie de natura bunurilor. Viciile ascunse vor fi notificate Vanzatorului imediat, dar nu mai tarziu de 7 zile lucratoare de cand au fost constatate. Aceasta clauza 6.3 se va aplica doar profesionistilor.
6.4 Bunurile neconforme vor fi reparate/inlite fara costuri sau relivrate de cate Vanzator la simpla sa discretie, numai daca defectele existau la data cand riscul a fost transferat Cumparatorului.
6.5 Daca contractul a fost incheiat cu un profesionist, Vanzatorul, la libera sa alegere, poate opta intre a repara bunul, a retransmite in forma corespunzatoare, sa schimbe sau reduca pretul.
6.6 In cazul in care reparatia/ajustarea sau relivrarea nu este posibila, Cumparatorul indiferent de formularea unor cereri de depagubire conform art. 6.9 – este in drept sa inceteze contractul sau sa solicite reducerea pretului bunului.
6.7 Orice cereri ulterioare ale Cumparatorului sunt excluse.
6.8 Orice retur al bunurilor livrate va fi acceptat daca se intemeiaza pe exercitarea dreptului la garantie care confera dreptul unui astfel de retur. Bunurile restituite nu vor avea – cu exceptia defectelor constatate – alte deteriorari iar termenul de garantie “a se consuma inainte de ” nu va fi mai mic de 4 luni. Aceasta clauza nu este aplicabila daca prin aceasta se ajunge la o reducere nelegala a termenului statuat anterior.
6.9 Nu sunt admise cererile de despagubire formulate de Cumparator, indiferent de temeiul legal. Aceasta prevedere devine inaplicabila daca (a) asumarea raspunderii decurge din lege (e.g. conform dispozitiilor legale privind raspunderea pentru produse, (b) se constata reaua credinta sau neglijenta grava, (c) au fost puse in pericol viata, integritatea fizica sau sanatatea sau (d) s-au incalcat obligatii esentiale ce tin de echilibrul prestatiilor in contract. Cererea de daune pentru incalcarea unor obligatii esentiale din contract este limitata la prejudiciile contractuale previzibile in afara de cazul in care se constata reaua credinta sau neglijenta grava, sau este incidenta raspunderea pentru periclitarea vietii, a integritatii fizice sau a sanatatii. De asemenea, raspuderea vanzatorului este limitata pentru orice caz la valoarea bunurilor livrate si care nu indeplinesc conditiile agreate.
6.10 Vanzatorul nu are obligatia de a investiga sau de a garanta ca bunurile vandute de acesta intra sub incidenta unui regim juridic specific in statele terte. Daca Cumparatorul exporta bunurile achizitionate de la Vanzator in afara Romaniei/U.E., Vanzatorul nu va putea fi tras la raspundere daca produsele sale incalca drepturi recunoscute de legile statului tert, cu exceptia cazului in care contractul de vanzare-cumparare stipuleaza expres ca bunurile for fi exportate in anumite state. Cumparatorul va plati Vanzatorului intregul prejudiciu (inclusiv dar fara a se limita la onorarii, taxe, amenzi etc) suferit ca urmare a exportului bunurilor care nu au fost livrate cu acest scop.
6.11 Orice cereri de daune vor putea fi formulate in termen de 12 luni de la data cand incepe sa curga termenul legal de prescriptie, respectiv data predarii bunurilor. Acest termen nu se va aplica daca legea prevede in mod expres alte termene de prescriptie. Prin exceptie de la prevederea anterioara, in cazul consumatorilor, cererile de acordare a garantiei se vor prescrie in temenele legale de prescriptie.
6.12. Vanzatorul este raspunzator potrivit regulilor generale ale legii din Romania exceptand cazurile prevazute in prezentul document. Cu toate acestea, Vanzatorul nu poate fi raspunzator pentru pierderile indirecte ale Cumparatorului, incuzand – dar fara a se limita la - pierderea afacerii, pierderea profitului, pierderea fondului de comert sau orice alte pierderi incidentale.


7. Transferul proprietatii

7.1 Pana la plata integrala a pretului aferent bunurilor Vanzatorul ramane proprietarul acestora; astfel, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor se produce la data achitarii pretului. Atunci cand partenerii contractuali sunt profesionisti, Vanzatorul ramane proprietarul bunurilor pana la data cand Cumparatorul achita toate debitele restante fata de Vanzator chiar daca acestea deriva din alte livrari. Bunurile in privinta carora, conform acestei clauze, nu a operat transferul de proprietate la Cumparator se vor numi “Bunurile rezervate”.
7.2 Daca Cumparatorul incorporeaza/ proceseaza Bunuri rezervate intr-un alt bun mobil, noul bun astfel prelucrat va deveni proprietatea Vanzatorului. Daca Cumparatorul proceseaza Bunuri rezervate alaturi de alte bunuri care nu constituie proprietatea Vanzatorului, acesta din urma va deveni co-proprietar asupra produsului astfel rezultat, in proportia reprezentata de Bunul rezervat in obtinerea noului produs.
7.3 Cumparatorul este indreptatit sa vanda Bunurile rezervate in cursul firesc al afacerii numai cu acrodul prealabil si scris al Vanzatorului. Cumparatorul transfera Vanzatorului toate drepturile de creanta si cererile viitoare derivand din vanzarea Bunurilor rezervate catre clientii sai, pana la concurenta acoperirii pretului neachitat. Cumparatorul este obligat dezvaluie numele clientilor sai, la solicitarea Vanzatorului.
7.4 Cumparatorul este obligat sa notifice de indata Vanzatorului accesul oricarui tert cu privire la Bunurile rezervate.


8. Locul executarii si jurisdictia

8.1 Locul executarii obligatiilor contractuale si competenta in cazul litigiilor decurgand din si in legatura cu contractul dintre parti, este sediul Vanzatorului, in cazul in care Cumparatorul este un profesionist;
8.2 Pe cale de exceptie, Vanzatorul se poate indrepta impotriva Cumparatorului si la instanta de la sediul acestuia din urma.


9. Final Provisions

9.1 Relatiile contractuale dintre Vanzator si Cumparator sunt guvernate de legea romana, cu exceptia conventiei privind contractele avand ca obiect vanzarea internationala de bunuri (CISG).
9.2 Daca oricare din prevederile acestui Contract sunt declarate invalide sau inaplicabile de catre o instanta sau o autoritate competenta, Vanzatorul si Cumparatorul inteleg sa amendeze sau sa modifice prevederile respective astfel incat sa obtina acelasi efect economic, fara a interpreta Contractul astfel amendat sau modificat ca fiind nelegal, invalid sau inaplicabil. Ramanerea in vigoare a celorlalte dispozitii nu va fi afectata.

9.3 Termenii si conditiile generale se pot modifica periodic de catre Vanzator si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.


Martie 2021


RAPS ROMANIA SRL

Weitere Informationen / Further Information