OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWA-RÓW I USŁUG

RAPS Polska Sp. z o.o., Józefa Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów i usług (zwane dalej: Warunkami sprzedaży i dostawy) mają wyłączne zastosowanie do wszystkich ofert oraz umów dostawy towarów i usług RAPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce (05-220), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 109, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000637843, NIP: 5272780196, BDO: 000582245, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (zwanej dalej „Sprzedawca” lub „RAPS Polska” lub „my”, „nas”, itp.), tj. do jej obecnych i przyszłych relacji biznesowych. Co do zasady, niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy można przyjąć tylko bez zastrzeżeń. Odstępstwa od niniejszych Warunków są dla nas wiążące tylko w przypadku, gdy wyraźnie potwierdzimy ich przyjęcie w formie dokumentowej.
1.2 Wyraźnie sprzeciwiamy się ogólnym warunkom handlowym i zakupowym Kupującego. Są one dla nas wiążące tylko w przypadku, gdy wyraźnie potwierdzimy ich przyjęcie w formie dokumentowej.
1.3 Jeżeli niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy przewidują wymóg formy dokumentowej, od wymogu tego można wyraźnie odstąpić tylko w formie dokumentowej. Zasada ta nie dotyczy dodatkowych porozumień zawartych przez strony podczas zawierania umowy.


2. Oferty i zapytania ofertowe

2.1 Nasze oferty i zapytania ofertowe nie są wiążące, co oznacza, że możemy odstąpić od wszelkich ofert do momentu ich przyjęcia; wszystkie oferty i zapytania ofertowe obowiązują tylko do wyczerpania zapasów (możemy sprzedać towary objęte ofertą innemu podmiotowi przed przyjęciem oferty przez Kupującego). Brak natychmiastowej odpowiedzi na naszą ofertę nie jest równoznaczny z przyjęciem oferty.
2.2 Nasi pracownicy terenowi nie są upoważnieni do zawierania jakichkolwiek umów. Umowy muszą zostać potwierdzone przez nas w formie dokumentowej, aby były ważne.
2.3 Wzorce i próbki stanowią orientacyjne egzemplarze kontrolne pod względem jakości, wymiarów, koloru, opakowania i prezentacji. Właściwości te nie będą gwarantowane.


3. Ceny

3.1 Podane przez nas ceny są cenami loco zakład (ex-works), ew. magazyn dostawczy wraz z opakowaniem, lecz bez obowiązującego podatku VAT.
3.2 Wszelkie wypożyczone skrzynie kratowe, kontenery lub podobne opakowania transportowe (pojemnik zwrotny) pozostają własnością Sprzedawcy i powinny zostać zwrócone Sprzedawcy w dobrym stanie oraz na koszt i ryzyko Kupującego w rozsądnym terminie po dostawie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dostawy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub utratę pojemnika zwrotnego. Jeżeli Kupujący nie zwróci któregokolwiek z pojemników zwrotnych, wówczas Kupujący zrekompensuje Sprzedawcy jego koszt według wartości godziwej pojemnika zwrotnego.
3.3 Wywiązujemy się z naszych obowiązków, o których mowa w art. 17 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 r., poz. 1114).


4. Warunki płatności

4.1 Zafakturowane kwoty będą płatne w terminie 30 dni w walucie faktury bez potrąceń, przy czym znaczenie ma data otrzymania przez nas zapłaty.
4.2 Reklamacje dotyczące faktury należy składać niezwłocznie w formie dokumentowej. Fakturę uznaje się za przyjętą, jeśli Kupujący nie zgłosi wobec niej zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym zastrzeżeniu oddzielnie na każdej fakturze. Uzgodniony termin płatności liczy się od daty wystawienia faktury.
4.3 Kupujący nie dysponuje prawem odmowy spełnienia swojego świadczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy roszczenie wzajemne, na którym opiera się prawo odmowy spełnienia świadczenia, jest bezsporne lub zostało potwierdzone przez sąd prawomocnym orzeczeniem.
4.4 Kupujący może potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy, jeżeli wierzytelności Kupującego są bezsporne lub zostały potwierdzone przez sąd prawomocnym orzeczeniem.
4.5 Wszelkie premie lub zwroty zostaną wypłacone Kupującemu jedynie w przypadku, gdy sam Sprzedawca nie będzie miał żadnych wymagalnych roszczeń wobec Kupującego. Takie wymagalne roszczenia zostaną skompensowane poprzez ich potrącenie np. z premii lub zwrotów.


5. Termin dostawy i dostawa

5.1 Termin dostawy rozpoczyna bieg w dniu potwierdzenia przez nas zamówienia.
5.2 Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostawy z powodu nieistotnych wad.
5.3 Uzgodnione ilości są ilościami orientacyjnymi, które uprawniają Sprzedawcę do dostarczenia towaru do 10% poniżej lub powyżej uzgodnionej ilości. Decydująca jest masa towaru w momencie wysyłki. Za utratę masy podczas transportu Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko na podstawie pkt. 6.9.
5.4 Zdarzenia siły wyższej zwalniają Sprzedawcę z obowiązku terminowej dostawy. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia zewnętrzne, na które Sprzedawca nie ma wpływu i których nie może przewidzieć, w szczególności: działania siły natury (np. powodzie, trzęsienia ziemi, pożary i epidemie), działania zbiorowości ludzkich (np. strajki zbrojne i wojny) oraz działania władz publicznych (np. ograniczenia eksportowe i importowe). Jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie są w stanie uzgodnić nowego terminu dostawy, Kupujący może skorzystać ze swoich ustawowych praw. To samo obowiązuje w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej u któregokolwiek z poddostawców Sprzedawcy. W każdym takim przypadku Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 6 miesięcy od potwierdzenia zamówienia.
5.5 Dostawy będą realizowane z zakładu lub magazynu. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania go przewoźnikowi lub spedytorowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar zakładu produkcyjnego lub magazynu Grupy RAPS.
5.6 W przypadku zamówienia o wartości poniżej 75,00 EUR (lub równowartości tej kwoty w PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia zamówienia) zostanie zafakturowana dopłata z tytułu nieosiągnięcia minimalnej wartości zamówienia w wysokości 6,95 EUR.


6. Rękojmia za wady, zawiadomienie o wadach, roszczenia odszkodowawcze

6.1 Zakres rękojmi za wady towaru jest ograniczony do wypadków, praw Kupującego oraz naszych obowiązków wyraźnie wskazanych w niniejszych Warunkach sprzedaży i dostawy. Oświadczenia o zgodności towaru z jakimikolwiek przepisami oraz wszelkie zalecenia dotyczące towaru przekazane przez Sprzedawcę lub jego przedstawicieli, a także opisy produktów pochodzące od Sprzedawcy lub producenta nie podlegają rękojmi ani gwarancji.
6.2 Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej: (1) jakości/tekstury lub (2) zwyczajowych strat w zakresie większym niż wskazany w pkt. 5.3.
6.3 Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o wadach poprzez przesłanie Sprzedawcy zawiadomienia o wadach w formie dokumentowej w ciągu 10 dni (liczy się data wpływu zawiadomienia do nas) od dokonania przez Kupującego odbioru towaru w uzgodnionym miejscu dostawy. Z rękojmi za wady ukryte można skorzystać tylko w odpowiednim terminie, którego długość zależy od rodzaju towaru (w szczególności przed upływem terminu przydatności do spożycia). Wady ukryte należy zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej jednak w ciągu 7 dni roboczych.
6.4 Wadliwy towar zostanie bezpłatnie naprawiony/przerobiony lub ponownie dostarczony według uznania Sprzedawcy, pod warunkiem, że wada istniała już w momencie przejścia ryzyka na Kupującego.
6.5 Sprzedawca może według własnego uznania - zamiast naprawy/przeróbki lub ponownej dostawy - zwrócić obniżoną wartość towaru.
6.6 W przypadku niepowodzenia naprawy/przeróbki lub ponownej dostawy, Kupujący - niezależnie od przysługujących mu roszczeń odszkodowawczych zgodnie z pkt 6.9 - może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.
6.7 Kupującemu nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu rękojmi.
6.8 Zwroty dostarczonego towaru będą akceptowane tylko w przypadku zasadnej realizacji praw z tytułu rękojmi, pozwalających na zwrot towaru (naprawa / przeróbka lub ponowna dostawa). Koszty zwrotu dostarczonego towaru (w tym koszty transportu) ponosi Kupujący. Bez względu na zgłaszaną wadę, zwracany towar nie może mieć żadnych innych uszkodzeń, a „termin przydatności” nie może być zasadniczo krótszy niż cztery miesiące.
6.9 Niezależnie od podstawy prawnej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to (a) sytuacji, w których odpowiedzialność jest bezwzględna, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, (b) w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, (c) w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub (d) w przypadku naruszenia obowiązków, które są w pierwszej kolejności niezbędne do realizacji umowy i od których spełnienia może być uzależniony kontrahent (istotne zobowiązania umowne). Kupujący może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych tylko w przypadku szkód: (1) będących normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, (2) typowych dla umowy i możliwych do przewidzenia, pod warunkiem, że nie jest to przypadek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub odpowiedzialności za naruszenie życia, ciała lub zdrowia.
6.10 Sprzedawca nie ma obowiązku dociekać ani zapewniać, że sprzedawane przez niego towary nie są przedmiotem praw ochronnych osób trzecich za granicą. Jeżeli Kupujący będzie eksportować towary Sprzedawcy poza granice Polski, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenie praw ochronnych osób trzecich przez produkty Sprzedawcy, chyba że umowa sprzedaży wyraźnie stanowi, że towary będą eksportowane przez Kupującego do określonych krajów. Kupujący zrekompensuje Sprzedawcy wszelkie szkody poniesione przez niego wskutek eksportu towarów, które nie zostały dostarczone w celu ich eksportu.


7. Zastrzeżenie własności

7.1 Sprzedawca pozostaje właścicielem sprzedanego towaru do czasu pełnej zapłaty za dostarczony towar. Ponadto Sprzedawca pozostaje właścicielem sprzedanego towaru do czasu całkowitego uregulowania przez Kupującego wszystkich zaległych należności, nawet jeśli wynikają one z innych dostaw zrealizowanych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego. Towar, którego własność nie przeszła jeszcze na Kupującego zgodnie z powyższymi postanowieniami, będzie zwany dalej „Towarem Zastrzeżonym”.
7.2 Jeżeli Kupujący przetworzy Towar Zastrzeżony, wskutek czego powstanie nowa rzecz ruchoma, wówczas ta nowa rzecz stanie się własnością Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący przetworzy Towar Zastrzeżony wraz z innymi towarami niebędącymi własnością Sprzedawcy, Sprzedawca nabędzie współwłasność nowej rzeczy stosownie do udziału Towaru Zastrzeżonego w innych towarach w momencie przetworzenia.
7.3 Kupujący jest uprawniony do sprzedaży Towaru Zastrzeżonego w normalnym toku działalności. Kupujący niniejszym ceduje na nas wszystkie przysługujące mu przyszłe roszczenia w związku ze sprzedażą Towaru Zastrzeżonego swoim klientom w wysokości wciąż istniejącego długu z tytułu niezapłaconej ceny za towar. Kupujący jest zobowiązany do podania nam nazw swoich klientów na nasze żądanie.
7.4 Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o każdym dostępie osób trzecich do Towaru Zastrzeżonego.


8. Dodatkowe warunki sprzedaży i dostawy osłonek wędliniarskich

8.1. Sprzedawca stosuje osłonki wędliniarskie renomowanych producentów. Na osłonki wędliniarskie przyjmujemy odpowiedzialność z tytułu rękojmi tylko w takim zakresie, w jakim sami możemy dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w stosunku do danego producenta i tylko w ustawowych terminach. Wszelka odpowiedzialność wykraczająca poza ten zakres jest wyraźnie wykluczona.
8.2. Motywy nadruków zaprojektowane przez nas lub członka Grupy RAPS stanowią naszą własność intelektualną i wymagają naszej pisemnej zgody na ich wykorzystanie przez Kupującego lub osoby trzecie. W przypadku gdy Kupujący przekazuje nam wydrukowane dokumenty lub musimy stosować się do specyfikacji przekazanych przez Kupującego, nie ponosimy odpowiedzialności za kolizje z prawami osób trzecich lub za naruszenie przepisów prawa żywnościowego w związku z projektem motywu lub tekstu. Kupujący zwolni nas z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu związanych z tym roszczeń.
8.3. Osłonki wędliniarskie z nadrukiem lub wykonane na specjalne zamówienie, tj. zamówienia wykonane według specyfikacji klienta, nie podlegają zwrotowi ani wymianie, chyba że zostaną zasadnie stwierdzone wady jakościowe. W odniesieniu do zamówień specjalnych nie można zgłaszać wad w przypadku odrzutów do 3%. Niewielkie odchylenia kolorystyczne od projektów są dopuszczalne i nie są niczym niezwykłym, dlatego też zgłaszanie wad w tym zakresie jest wykluczone. W przypadku zamówień specjalnych Kupujący zobowiązuje się do przyjmowania dostaw częściowych. Zamówienie uważa się za zrealizowane również w przypadku braków lub nadwyżek ilościowych do 15%.


9. Miejsce wykonania i jurysdykcja

9.1 Miejscem wykonania zobowiązań umownych obu stron oraz wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z umów lub powstałych w związku z nimi jest siedziba Sprzedawcy.
9.2 Sprzedawca może również pozwać Kupującego w miejscu jego siedziby.


10. Postanowienia końcowe

10.1 Umowy zawierane pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
10.2 Nieważność niektórych postanowień lub istnienie ewentualnych luk w niniejszych Warunkach sprzedaży i dostawy pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych ich postanowień.
10.3 Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
10.4 Niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności językowych, rozstrzygająca będzie wersja polska.

Stan od: Listopad 2022 r.
RAPS Polska

Weitere Informationen / Further information