A Raps Hungaro Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és Kapcsolt Vállalkozásai útján beszerzett termékek és szolgáltatások megvásárlására

Raps Hungaro Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Gubacsi út 6, 1097 Budapest

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen Áruk és Szolgáltatások Megvásárlására és Szállítására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kizárólagosan alkalmazandóak a RAPS [...] társaság (a továbbiakban: “Eladó” vagy “mi” vagy “minket”, stb.) termékeinek és szolgáltatásainak szállítására vonatkozó ajánlatokra és szerződésekre, beleértve a jelenlegi és jövőbeli üzleti kapcsolatokat is. Bármilyen eltérés ránk nézve csak akkor kötelező, ha ahhoz kifejezetten, írásban hozzájárultunk.
1.2 Kifejezetten kifogást emelünk a Vevő általános kereskedelmi és vásárlási feltételeivel szem-ben. Annak rendelkezései nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha azokat kifejezetten, írásban elfogadtuk.
1.3 Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek írásbeli formát követel meg, ettől az írásbeli követelménytől csak kifejezetten, írásban lehet eltekinteni. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni az olyan mellékmegállapodásokra, amelyekben a felek egyedileg állapodtak meg a szerződés megkötésekor.


2. Ajánlatok

2.1 Az általunk tett ajánlatok nem kötelezőek, ami azt jelenti, hogy azokat mindaddig visszavon-hatjuk, amíg elfogadásra nem kerülnek; az ajánlat tárgyát képező termékek az ajánlat elfoga-dását megelőzően más személyek részére értékesíthetők.
2.2 Helyszíni szolgálatunk nem jogosult semmilyen megállapodás megkötésére. Az ilyen megálla-podások érvényességéhez a mi írásos megerősítésünk szükséges.
2.3 A mintákat minőség, méret, szín, csomagolás és bemutatás szempontjából hozzávetőleges vizsgálati daraboknak kell tekinteni. Nem szavatoljuk e tulajdonságoknak a meglétét.


3. Árak

3.1 Az általunk megadott árak gyárból vagy raktárból történő elszállításra vonatkozó „ex works” árak, amelyek tartalmazzák a csomagolás költségét, de nem tartalmazzák a megadott pénz-nemben megállapított általános forgalmi adót.
3.2 Valamennyi kölcsönben átadott rácsdoboz, konténer vagy más fuvarozási csomagolás (vissza-váltható konténer) az Eladó tulajdonában marad, azt jó állapotban, a Vevő költségére és koc-kázatára vissza kell szolgáltatni az Eladó részére a szállítás után ésszerű határidőn belül. Az El-adó felelős a visszaváltható konténerben bekövetkezett bármilyen kárért vagy veszteségért. A visszaváltható konténer visszaszolgáltatásának az elmaradása esetén a Vevő a visszaváltható konténer aktuális értékét köteles megtéríteni.


4. Fizetési feltételek

4.1 A kiszámlázott összegek 30 napon belül esedékesek, és azokat a számlán szereplő pénznem-ben, levonás nélkül kell, hogy megkapjuk.
4.2 A számlával kapcsolatos kifogásokat haladéktalanul, írásban kell megtenni. A számlát elfoga-dottnak kell tekinteni, ha a Vevő a számlát a számla kiállítási dátumát követő 30 napon belül nem kifogásolja meg. Az Eladó erről a rendelkezésről az Eladót valamennyi számlán, külön-külön tájékoztatja. A megállapodott fizetési határidőt a számla kiállítási dátumától kell számíta-ni.
4.3 Ha a Vevő vállalkozó, a Vevő teljesítésének a megtagadása kizárt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ellenkövetelés, amelyen a teljesítés visszautasításának joga alapszik, nem vitatott vagy bíróság által jogerősen megerősített.
4.4 A Vevő csak akkor jogosult az Eladóval kapcsolatos követeléseit beszámítani, ha a Vevő köve-telései nem vitatottak vagy bíróság által jogerősen megerősítettek.
4.5 A Vevő részére bónusz vagy visszatérítés csak akkor fizethető, ha az Eladónak nincs esedékes-sé vált követelése a Vevővel szemben. Az ilyen követelések beszámítás tárgyát képezik.


5. Szállítási idő és szállítás

5.1 A szállítási határidő a megrendelés általunk történő visszaigazolásának a napján kezdődik.
5.2 A Vevő nem tagadhatja meg a teljesítés elfogadását jelentéktelen hibákra hivatkozva.
5.3 A megállapodott mennyiségek hozzávetőleges mennyiségek, amelyek feljogosítják az Eladót a megállapodott mennyiségtől 10%-kal kevesebb vagy több termék szállítására. A feladási tömeg minősül meghatározónak. A fuvarozás alatti súlyveszteségért az Eladó csak a 6.9. pontban fog-lalt esetben tartozik felelősséggel.
5.4 A vis maior események az Eladót mentesítik a határidőben történő szállítási kötelezettség alól. Ha az Eladó és a Vevő nem tud egy új szállítási határidőben megállapodni, a Vevő jogosult a törvényes jogait gyakorolni. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha a vis maior ese-mény az Eladó bármely beszállítójával kapcsolatban következik be. Ilyen esetben az Eladó jo-gosult a szerződéstől elállni.
5.5 A szállítások gyárból vagy raktárból történnek. Ha a szerződés olyan Vevővel jön létre, amely vállalkozónak minősül, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az áru a szállítmányozó vagy a fuvarozó részére átadásra kerül, de legkésőbb abban az időpontban, amikor a termékek el-hagyják a gyárat vagy a raktárt.


6. Szavatosság, kifogások bejelentése, kárigények

6.1 A termékek bármilyen természetű rendelkezésnek történő megfelelőségére vonatkozó nyi-latkozatok, az Eladó vagy teljesítési segédei által a termékekre vonatkozóan kiadott ajánlások vagy az Eladó vagy a gyártó termékleírásai nem jelentik szavatosság vagy jótállás vállalását.
6.2 Nem terjeszthető elő kifogás a megállapodott minőségtől való jelentéktelen eltérés vagy a kereskedelemben szokásos veszteség miatt.
6.3 A Vevő köteles az Eladónak a kifogásokat 10 napon belül bejelenteni, úgy, hogy azok e határ-időn belül hozzánk megérkezzenek, azt követően, hogy a termékek megérkeztek a megálla-podott teljesítési helyre. A rejtett hibákat csak a termékek jellegétől függő ésszerű időn belül lehet bejelenteni. A rejtett hibákkal kapcsolatos kifogásokat indokolatlan késedelem nélkül a hibák felfedezését követő 7 munkanapon belül közölni kell az Eladóval. Ez a 6.3. pont kizárólag vállalkozókkal szemben érvényesül.
6.4 A hibás termékeket térítés nélkül ki kell javítani vagy újra le kell szállítani az Eladó választása szerint, feltéve, hogy a hiba oka már fennállt a kárveszély Vevőre történő átszállásakor.
6.5 Ha a szerződés megkötésére vállalkozóval kerül sor, az Eladó saját döntése szerint – kijavítás vagy újraszállítás helyett – a csökkentett értékű terméket kicserélheti.
6.6 Ha a kijavítás vagy újraszállítás sikertelen, a Vevő – a 6.9. pontban meghatározott kártérítési igényeitől függetlenül – elállhat a szerződéstől vagy a vételár csökkentését igényelheti.
6.7 A Vevőnek bármilyen további követelése kizárt.
6.8 A leszállított termékek bármilyen visszaszállítása csak akkor elfogadható, ha olyan szavatossági igények törvényes gyakorlásán alapszik, amelyek jogot biztosítanak a termékek visszaszállítá-sára. A visszaszállított termékek károsodástól mentesnek kell lenniük -–ide nem értve magát az állítólagos hibát - és a minőségmegőrzési idő lejártáig hátralévő idő nem lehet kevesebb, mint négy hónap. Ez a szabály nem alkalmazható, ha alkalmazása az elévülési idő jogellenes csökkentését eredményezné.
6.9 A Vevő kártérítési igénye, annak jogi természetétől függetlenül, kizárt. Ez nem alkalmazható (a) a kötelező felelősség esetére, mint amilyen például a termékfelelősségi törvény alapján fennálló felelősség, (b) szándékosság esetén, továbbá (c) élet, testi épség, egészség sérelmé-vel kapcsolatos felelősség esetén. Kártérítés címén meg kell téríteni a szerződés tárgyában ke-letkezett kárt. A szerződésszegés következményeként a Vevő vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a Vevő bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Szándékos szerződésszegés esetén a teljes kárt meg kell téríteni.
6.10 Az Eladó nem köteles megvizsgálni és szavatolni, hogy az általa eladott termékek külföldön nem képezi harmadik személy bármilyen védett jogának tárgyát. Ha a Vevő az Eladó által el-adott termékeket Magyarországon kívülre exportálja, az Eladó nem vonható felelősségre ab-ban az esetben, ha az Eladó termékei harmadik személyek védett jogát sérti, hacsak az adás-vételi szerződés nem rendelkezik kifejezetten arról, hogy a termékeket a vevő meghatározott országokba exportálja. A Vevő köteles az Eladónak megtéríteni mindazokat a károkat, amelye-ket az Eladó az olyan termékek exportjával kapcsolatban szenved el, amelyek nem export cél-jára kerültek leszállításra.
6.11 A leszállított termékek hibáira vonatkozó igények és bármilyen más jogi okból benyújtott kár-térítési igények bejelentési határideje a törvényes elévülési határidő kezdő napjától számított 12 hónap. Ez a határidő nem alkalmazandó a törvény által meghatározott más elévülési időkre, például a termékfelelősségi törvény által meghatározott kártérítési igényekre és a 6.9. pont-ban meghatározott kötelező felelősség eseteire. A fenti rendelkezésektől eltérően a fogyasz-tók által előterjesztett szavatossági igényekre a megfelelő törvényi elévülési idő az irányadó.


7. A tulajdonjog fenntartása

7.1 Az Eladó az általa eladott termékek tulajdonjogát a leszállított termékek teljes vételárának a megfizetéséig fenntartja. A vállalkozó szerződő partnerek vonatkozásában az Eladó ezen túl-menően az eladott termékek tulajdonosa marad mindaddig, amíg az Eladó nem fizette meg va-lamennyi fennálló teljes tartozását, még akkor is, ha azok az Eladónak egy másik a Vevő részé-re történt szállításából származnak. Azok a termékek, amelyeknek a tulajdonjoga a fenti ren-delkezések értelmében még nem szállt át a Vevőre a továbbiakban „Fenntartott Termékek”.
7.2 Ha a Fenntartott Termékeket a Vevő egy új, ingó dologba építi be, az új ingó dolog válik az El-adó tulajdonává. Ha a Vevő a Fenntartott termékeket más, nem az Eladó tulajdonába tartozó termékekkel építi össze, az Eladónak az új termék vonatkozásában közös tulajdona keletkezik olyan arányban, ahogyan a Fenntartott Termékek aránylanak a más termékekhez az összeépí-tés időpontjában.
7.3 A Vevő jogosult a Fenntartott Termékeket a rendes üzletmenet keretében értékesíteni. A Vevő a Fenntartott Termékek saját vevői részére történő értékesítéséből származó bármely jövőbeni igényét ezennel átruházza ránk a vételárból származó fennálló tartozása erejéig. A Vevő köteles a kérésünkre a vevői nevét felfedni.
7.4 A Vevő köteles minket a Fenntartott Termékekhez való bármilyen harmadik fél általi hozzáfé-rés esetén haladéktalanul értesíteni.


8. A teljesítés helye és a jogviták

8.1 A szerződő felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítési helye és a szerződéses kapcsolat-ból fakadó valamennyi jogvita eldöntésének kizárólagos helye az Eladó központi ügyintézési helye, ha a Vevő vállalkozó; fogyasztónak minősülő üzleti partnerek esetében a törvényi ren-delkezések az irányadóak.
8.2 Az Eladó keresetet indíthat a Vevővel szemben annak bejegyzett székhelye szerinti bíróság előtt is. Fogyasztónak minősülő üzleti partnerek esetében a törvényes rendelkezések az irány-adóak.


9. Záró rendelkezések

9.1 A Vevő és az Eladó közötti szerződéses kapcsolatra a magyar jog az irányadó, az ingó dolgok nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (CISG) kizárásával.
9.2 Abban az esetben, ha a szerződés bármely rendelkezése részlegesen érvénytelen vagy hiá-nyos, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
9.3 Ha a jelen Általános Feltételek írásbeli formát kíván meg, az elektronikus levélben történő kommunikáció megfelel a megkívánt írásbeli formának.


Február 2021


Raps Hungaro Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Weitere Informationen / Further Information