VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI RAPS-CZ, S.R.O. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

Raps-CZ, s.r.o, U Prioru 938/6, 161 000 Praha 6

I) Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost Raps-CZ, s.r.o., se sídlem U Prioru 1059/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 250 69 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 46666 (dále jen „Prodávající“), za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízeného zboží a služeb pro své zákazníky, a to v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
2) Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a kupujícím v souladu s čl. III (dále jen „Smlouva“). Prodávající a kupující dále také jako „Strany“.
3) Pro případ uplatnění všeobecných obchodních podmínek obou Stran, které si odporují, se neuplatní § 1751 odst. 2 OZ, který stanoví, že v takovém případě bude Smlouva uzavřena, a to s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém předmětné obchodní podmínky nejsou v rozporu, a nedojde k uzavření smlouvy vůbec.


II) Smlouva

1) Smluvní vztah mezi kupujícím a Prodávajícím v souvislosti s plněním Prodávajícího realizovaným dodávkou zboží/služeb vzniká přijetím objednávky kupujícího Prodávajícím, ke kterému dochází písemnou akceptací po obdržení objednávky ze strany Prodávajícího anebo okamžikem splnění objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (dále jen „Objednávka“); k písemné akceptaci Objednávky dochází dnem dojití takového projevu vůle kupujícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýra, faxu, nebo elektronických prostředků, např. emailem.
2) Nabídka Prodávajícího na jeho internetových stránkách, katalogu nebo v jiném prostředku je učiněna vždy s výhradou vyčerpání zásob dle příslušných ustanovení OZ.
3) Objednávka kupujícího potvrzená Prodávajícím v souladu s tímto článkem tvoří Smlouvu, na kterou se aplikují tyto VOP.
4) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že osoby zajišťující pro Prodávajícího servisní služby nejsou oprávněny uzavírat dohody jakéhokoli druhu, a pro jejich případnou platnost se vyžaduje jejich písemné potvrzení Prodávajícím.
5) V případě, že je dále v těchto VOP uveden odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, VOP apod.
6) Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, které stanoví, že je smlouva uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran, se nepoužije.
7) Strany dále vylučují uplatnění:
(i) § 558 odst. 2 OZ v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek; a
(ii) § 1732 odst. 2 OZ, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou.
8) Uzavřením Smlouvy dále kupující prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí s tím, že:
(i) vzorky mají pouze orientační povahu pro seznámení se s kvalitou, rozměry, barvou, balením a prezentací zboží; vlastnosti, které vykazují vzorky nejsou pro dodané zboží zaručeny;
(ii) je Prodávající oprávněn dodat kupujícímu jiné provedení zboží, než které u něj kupující objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané zboží bude v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako zboží kupujícím objednané, přičemž takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. OZ;
(iii) měl kupující možnost se seznámit s textem a obsahem Smlouvy, těchto VOP, obsahu rozumí, má zájem jím být vázán a smluvní ujednání považuje za dostatečně projednaná;

(iv) kupující na sebe okamžikem uzavření Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ.


III) Ceny

1) Ceny jsou stanoveny jako EXW (Ex-Works – INCOTERMS 2021) včetně balení, dle příslušného místa odeslání Prodávajícího, není-li uvedeno jinak.
2) Ceny jsou stanoveny bez daní nebo dalších případných správních nebo jiných poplatků, pokud se Strany nedohodnou jinak.
3) Hmotnost zboží stanovená v Objednávce je přibližná, takže je Prodávající oprávněn k dodání zboží v rozmezí +/- 10 % dohodnuté hmotnosti. Pro stanovení ceny zboží je rozhodující vždy hmotnost v okamžiku odeslání zboží. Za úbytek hmotnosti během přepravy je odpovědný Prodávající pouze pro případ dle čl. VIII 1) těchto VOP.
4) Faktura Prodávajícího za zboží/služby („Faktura“) bude vystavena za zboží/služby skutečně dodané kupujícímu.


IV) Platební podmínky

1) Faktury za zboží/služby jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) dní od data jejich vystavení, a to v měně uvedené na Faktuře a bez možnosti odpočtů a srážek, tudíž je kupující povinen uhradit vždy celou částku uvedenou na Faktuře a případné odpočty a srážky je povinen nést na vlastní náklady.
2) V případě úhrady splatné pohledávky vyúčtované kupujícímu v souladu se Smlouvou po lhůtě splatnosti, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Úhrada smluvní pokuty nemá žádný vliv na nárok Prodávajícího na náhradu škody. Pokud kupující neuhradí jakoukoliv část ceny ve lhůtě splatnosti, je Prodávající oprávněn pozastavit všechny další dodávky zboží/služeb kupujícímu, a to i na základě jiných smluv, anebo zcela či částečně odstoupit od Smlouvy. Takové pozastavení dodávek není porušením Smlouvy a Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu tím způsobenou.
3) Jakékoli výhrady k vystavené Faktuře musí kupující namítnout bez zbytečného odkladu a v písemné formě. Po uplynutí 30 dnů ode dne vytavení Faktury, aniž by Prodávající obdržel jakoukoli oprávněnou výhradu k vystavené Faktuře, se stává Faktura pro kupujícího závaznou.
4) Cena je uhrazena okamžikem připsání částky na účet Prodávajícího.
5) Jakékoliv bedničky, kontejnery nebo podobné přepravní obaly („Vratný obal“) zapůjčené v souvislosti s plněním na základě Smlouvy zůstávají majetkem Prodávajícího a musí být Prodávajícímu vráceny v dobrém stavu a na náklady a riziko kupujícího v přiměřené době po dodávce zboží. Kupující nese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu Vratného obalu. Nevrácení jakéhokoli Vratného obalu musí být kupujícím vyrovnáno na základě aktuální hodnoty Vratného obalu.
6) Kupující může započíst jakoukoli ze svých pohledávek vůči jakékoli pohledávce Prodávajícího, pokud taková pohledávka splňuje zákonné předpoklady započtení.
7) Jakékoli bonusy nebo náhrady budou kupujícímu vyplaceny pouze pokud Prodávající nemá vůči kupujícímu žádné splatné pohledávky. Takové splatné pohledávky Prodávajícího budou započteny vůči pohledávkám kupujícího na přiznání bonusu či zaplacení náhrady.


V) Místo dodání a převzetí zboží/služeb

1) Lhůta pro doručení zboží/služeb počíná běžet v den uzavření Smlouvy.
2) Zboží/služby jsou dodávány na Dodací místo specifikované kupujícím v akceptované Objednávce.
3) Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen převzít zboží i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby sloužily svému účelu, tj. není oprávněn odmítnout plnění a nepřevzít dodávku z důvodu nepodstatných vad.
4) Okamžikem převzetí zboží prvním přepravcem dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na kupujícího.
5) Prodávající není povinen zaručit, že jím prodávané zboží žádným způsobem nepodléhá právům zahraničních třetích osob.
6) Zboží nabízené Prodávajícím je určeno pro prodej na území České republiky a kupující není oprávněn je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího exportovat, nestanoví-li Smlouva jinak.
7) Pokud kupující vyváží zboží prodávané Prodávajícím mimo Českou republiku v rozporu s čl. V 7) těchto VOP, Prodávající nenese odpovědnost pro případ, že takové zboží poruší práva třetích osob. Kupující nahradí Prodávajícímu veškeré škody způsobené vývozem zboží, které nebylo kupujícímu dodáno za účelem vývozu.


VI) Výhrada vlastnictví

1) Dokud nebyla zaplacena cena dodaného zboží v plné výši, Prodávající zůstává vlastníkem předmětného zboží. Zboží, u něhož vlastnictví dosud nepřešlo na kupujícího podle tohoto ustanovení, je dále označováno jako „Vyhrazené zboží“.
2) Pokud kupující zpracuje Vyhrazené zboží na novou, movitou věc, nabude Prodávající k takové věci vlastnické právo jejím vznikem. V případě, že kupující zpracuje Vyhrazené zboží společně s jiným zbožím, které není ve vlastnictví Prodávajícího, nabude Prodávající spoluvlastnické právo k nové věci dle poměru Vyhrazeného zboží vůči ostatnímu zboží použitému k vytvoření nové věci, a to v poměru k okamžiku zpracování.
3) Kupující je oprávněn prodat Vyhrazené zboží v rámci běžného obchodního styku. Kupující v takovém případě postupuje Prodávajícímu všechny budoucí nároky vyplývající z prodeje Vyhrazeného zboží svým zákazníkům ve výši dosud existujícího dluhu z kupní ceny. Kupující musí na výzvu zveřejnit Prodávajícímu jména svých zákazníků za účelem naplnění tohoto ustanovení.
4) Kupující je povinen informovat Prodávajícího o přístupu jakékoliv třetí osoby k Vyhrazenému zboží.


VII) Práva z vadného plnění a záruky za jakost

1) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u Prodávajícího reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP Smlouvy nevyplývá něco jiného („Reklamace“).
2) Vady zjevné je kupující povinen uplatnit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od dodání zboží/služeb kupujícím. Vadami zjevnými se rozumí vady, které v okamžiku dodání zboží/služeb nesporně existovaly a kupující je mohl zjistit včasnou prohlídkou při převzetí a za předpokladu vynaložení dostatečné péči. Vadami zjevnými se rozumí zejména:

a) vada v množství zboží, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, nebo
b) vada jakosti a provedení zboží, kterou kupující zjistil nebo za předpokladu vynaložení dostatečné péče mohl zjistit bezprostředně při převzetí zboží.
3) Vady skryté je kupující povinen uplatnit v době přiměřené, která je závislá na povaze daného zboží, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů poté, kdy je kupující mohl za předpokladu vynaložení dostatečné péče a náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne dodání zboží/služeb. Vadami skrytými jsou vady, které v okamžiku dodání zboží/služeb nesporně existovaly, avšak kupující je nemohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí ani za předpokladu vynaložení dostatečné péči a náležité pozornosti, čímž se liší od vad zjevných.
4) Kupující je povinen při dodání zboží/služeb provést prohlídku zboží/služeb vedoucí k odhalení případných zjevných vad.
5) Reklamaci vyřizuje Prodávající dle vlastní volby, a to:
a) opravou reklamovaného zboží;
b) úpravou reklamovaného zboží;
c) doručením nového zboží; anebo
d) dodáním bezvadné služby.
6) Nedošlo-li k vyřízení oprávněné Reklamace, je kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy. To nevylučuje jeho nároky na náhradu škody.
7) Práva z vadného plnění nelze uplatnit pro nepatrnou odchylku od kvality či struktury stanovené Objednávkou.
8) Uplatnění Reklamace neopravňuje kupujícího k neuhrazení celé ceny za zboží/služby, ledaže se Prodávající a kupující dohodnou jinak. Ustanovení § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění, se nepoužije.
9) Prohlášení o shodě v jakémkoli znění a jakékoli případné doporučení dané Prodávajícím nebo jeho zástupci, stejně jako popis zboží/služby nepředstavuje jakoukoli záruku či garanci.
10) Vrácení dodaného zboží bude přijato pouze pokud takové vrácení bude založeno na uznané Reklamaci. Vrácené zboží musí být, bez ohledu na reklamované vady, bez dalšího poškození a doba do uplynutí „minimální trvanlivosti“ nesmí být kratší než 4 (čtyři) měsíce. Toto ustanovení se neuplatní, jestliže by jeho uplatnění vedlo k nezákonnému zkrácení promlčecí lhůty.


VIII) Náhrada újmy

1) Odpovědnost Prodávající za náhradu újmy je bez ohledu na právní důvod v souladu s těmito VOP v maximálním možném rozsahu vyloučena, a to včetně práva na náhradu ušlého zisku. Toto se neuplatní pokud (a) je dána odpovědnost Prodávajícího, která nemůže být vyloučena těmito VOP, (b) škoda byla způsobena úmyslně nebo (c) z hrubé nedbalosti nebo, (d) újma způsobená na přirozených právech člověka. Nárok na náhradu škod způsobených podstatným porušením smluvních povinností je však omezen na běžné, předvídatelné škody, za předpokladu, že se nejedná o případ úmyslného zavinění, hrubé nedbalosti, nebo újmy na přirozených právech člověka.
2) Pokud není výslovně stanoveno jinak, Prodávající je odpovědný a bude hradit újmu způsobenou výlučně kupujícímu, nikoli třetí osobě.
3) Jakékoli další nároky kupujícího, které nejsou vyžadovány zákonem bez možnosti odchýlení, se vylučují.


IX) Vyšší moc

1) Prodávající v žádném rozsahu neodpovídá za nesplnění jakékoli povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy v důsledku událostí mimo jeho kontrolu. Případy vyšší moci mimo jiné zahrnují požáry, bouře, povodně, zemětřesení, války, výbuchy, nehody, epidemie, jakákoli přijatá protiepidemiologická opatření, sabotáže, stávky, pracovněprávní spory, nedostatek pracovní síly, zastavení prací, přepravní embargo nebo zpoždění v dopravě, výpadek dodávek nebo nedostatek materiálu či zařízení používaných Prodávajícím při výrobě zboží dodávaného podle Smlouvy a neuspokojivé plnění dodávek ze strany dodavatelů či subdodavatelů Prodávajícího.
2) Nedohodnou-li se Strany na náhradním termínu plnění v důsledku prodlení s dodávkou způsobeném vyšší mocí, může kupující uplatnit příslušná práva stanová mu zákonem.
3) Dojde-li k události vyšší moci na straně dodavatele či subdodavatele Prodávajícího, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.


X) Rozhodné právo a řešení sporů

1) Tyto VOP a veškeré Smlouvy, na které se tyto VOP vztahují, se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky, zejména OZ s výjimkou úmluvy o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG).
2) Veškeré případné spory vzniklé z těchto VOP, Smlouvy anebo v souvislosti s nimi, budou řešeny smírnou cestou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou do 30 dnů, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých na základě VOP, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, řešen s konečnou platností věcně a místně příslušným českým soudem, s příslušností dle sídla Prodávajícího, nestanoví-li zákon jinou výlučnou příslušnost.


XI) Další a závěrečná ujednání

1) Kupující není oprávněn převádět nebo postupovat svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
2) Odchylky od těchto VOP jsou závazné pouze, pokud byly ujednány v písemné formě nebo v Prodávajícím.
3) Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami kupujícího a Prodávajícího.
4) Stanoví-li tyto VOP požadavek na písemnou formu, lze od tohoto požadavku upustit pouze na základě písemné dohody Stran. Toto pravidlo se nevztahuje na vedlejší dohody, které byly Stranami individuálně dohodnuty během uzavření Smlouvy.
5) Stanoví-li tyto VOP požadavek na písemnou formu, postačuje k jejímu splnění komunikace prostřednictvím elektronických prostředků, např. emailem.
6) V případě, že kterékoliv ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy bude shledáno neplatným, neúčinným, neproveditelným, nevynutitelným nebo v rozporu s právními předpisy, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany se v takovém případě zavazují sjednat takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu Stran vyjádřeném v těchto VOP nebo Smlouvě.
7) Tyto VOP nabývají účinnosti dnem prvního ledna.


Ledna 2021


Raps-CZ, s.r.o.

Weitere Informationen / Further information