ALGEMENE VOORWAARDEN, RAPS B.V.

 

VAN: RAPS B.V., gevestigd te Best.

 

Artikel 1 Definities

 

Verkoper: Raps B.V.,de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Kaper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

 

Artikel 2 Algemeen

 

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbied ing/offerte van verkoper en iedere overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren;
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen

 

3.1 Alle aanbiedingen/offertes van verkoper, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 De door verkoper gemaakte aanbiedingen/offertes zijn ook overigens vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden materialen nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn. Mondelinge afspraken door medewerkers van verkoper gemaakt, binden verkoper slechts indien verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd;
3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon als koper een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding/offerte van verkoper opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft;
3.5 Verkoper behoudt het recht voor een opdracht of order zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen;
3.8 Levertijden in aanbiedingen/offertes van verkoper zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen;
3.9 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een opdracht of order van koper heeft aanvaard dan wel bij de feitelijke levering af fabriek/magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper;
3.10 De prijzen in de aanbiedingen/offertes gelden voor levering af fabriek/magazijn, in euro's, inclusief verpakkingskosten, verzend-, vracht- en administratiekosten, en exclusief BTW en (overige) heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.11 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zieh tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, Ionen, grondstoffen, halffabricaten en/of verpakkingsmateriaal;
3.12 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige, dan wel de alsdan van toepassing zijnde algemene voorwaarden van verkoper, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 

Artikel 4 Levering

 

4.1 Levering geschiedt af fabriek of magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen;
4.2 Indien verkoper voor levering zorgdraagt, geschiedt dat steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;
4.3 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
4.4 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
4.5 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, blijft koper de verkoopprijs verschuldigd en is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt, komt voor rekening van koper;
4.6 Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
4.7 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een door verkoper opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn;
4.8 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;
4.9Verkoper is gerechtigd de zaken onder rembours te leveren;
4.10 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5 Onderzoek, reclames

 

5.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 4 dagen na levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
5.2 ls aan koper een model of monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Terzake afgesproken hoeveelheden is verkoper gerechtigd om hiervan zowel naar boven als naar beneden tot 10% af te wijken. Voor een normale gewichtsreductie gedurende het transport is verkoper niet aansprakelijk;
5.3 Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en schriftelijk binnen 48 uur na (af)levering bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn. Niet zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontdekking aan verkoper schriftelijk te worden medegedeeld;
5.4 Verkoper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
5.5 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven. Reclames kunnen alleen dan gehonoreerd worden indien de geleverde zaken zieh nog in de staat bevinden zoals ten tijde van de aflevering;
5.6 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde herstellen c.q. vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien er sprake is van een verminderde waarde is verkoper gerechtigd deze verminderding van waarde te vergoeden. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen "Garantie" en "Aansprakel ijkheid" bepaalde;
5.7 Productadviezen van verkoper en/of diens vertegenwoordigers, alsmede product­ beschrijvingen van verkoper of fabrikant gelden niet als gegarandeerde eigenschappen.

 

Artikel 6 Betaling

 

6.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in euro's. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat koper de factuur heeft geaccepteerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen scharten de betalingsverplichting van koper niet op. Verrekening door koper is tevens uitgesloten;
6.2 Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente toepasselijk en hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
6.3 In geval van liquidatie van (de onderneming van) koper, (aanvraag van) faillissement van koper, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag op (een deel van) het vermogen van koper of (voorlopige) surseance van betaling van koper, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;
6.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 7 lncassokosten

 

7.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten;
7.2 Indien verkoper hagere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
7.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
8.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
8.3 Indien een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak door koper tot een nieuwe, roerende zaak wordt verwerkt, geschiedt dit ten gunste van verkoper zonder dat hieruit verplichtingen voor hem ontstaan. De nieuwe zaak wordt eigendom van verkoper. Bij een verwerking in combinatie met andere zaken die niet in eigendom aan verkoper toebehoren, verkrijgt verkoper de mede-eigendom op deze nieuwe zaak, zulks evenredig aan de waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud is gevestigd ten opzichte van de andere goederen op het tijdstip van verwerking;
8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
8.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper draagt reeds nu voor alsdan alle voor hem na vervreemding van de geleverde zaken ontstane vorderingen jegens zijn afnemers aan verkoper over, zulks ten belope van de nog bestaande verkoopschuld. Koper is verplicht op verzoek van verkoper voornoemde afnemers aan verkoper mede te delen;
8.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zieh bevinden en die zaken mede terug te nemen;
8.7 In bruikleen gegeven palletboxen, containers of soortgelijke transportverpakkingen blijven eigendom van verkoper. Deze zaken worden voor risico en rekening van koper binnen een redelijke termijn en in goede staat aan verkoper geretourneerd. Koper is aansprakelijk voor beschadigingen of verlies tijdens het transport.

 

Artikel 9 Garantie

 

9.1 Garantie is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
9.2 De door verkoper opgeslagen en geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;
9.3 Deze garantie is beperkt tot: productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk c.q. ondeskundige opslag en gebruik door koper of derden;
9.4 Deze garantie vervalt: doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper c.q. derden of na wijzigingen, veranderingen, vermenging aan of van het geleverde door koper c.q. derden;
9.5 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 

10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te scharten of de overeenkomst te ontbinden, indien: koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden; goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zieh omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zieh anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

11.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;
11.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de assuradeur plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag ter zake dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper;
11.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade indien de door hem geleverde zaken door koper worden geexporteerd;
11.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;
11.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;
11.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;
11.9 Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens overeenkomst of deze algemene voorwaarden met koper niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper hem ter zake volledig vrijwaren.

 

Artikel 12 Risico-overgang

 

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
12.2 Indien verkoper voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor risico van koper.

 

Artikel 13 Overmacht

 

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen;
13.3 Verkoper heeft ook het recht zieh op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;
13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
13.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderl ijk overeenkomst.

 

Artikel 14 lntellectuele eigendom en auteursrechten

 

14.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zieh de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;
14.2 Alle door verkoper verkochte en/of geproduceerde zaken, catalogi, prijslijsten, geschriften bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;
14.3 Verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 Geschillen

 

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17 Deponering voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Karner van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven

Juli 2016